BANJIR BANDHANGBANJIR BANDHANG

Ora kanyana babar blas, nalika pamarintah lagi repot ngadhepi pemilu legislatif 9 April 2009, ing tlatah Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten ana kedadeyan banjir bandhang amarga dhadhale bendungan Situ Gintung. Dumadine ing dina Jemuwah tanggal 27 Maret 2009 ing wayah esuk, nalika wong-wong isih padha turu. Tembung situ iku saemper karo tembung wadhuk, kang sabanjure dibendung. Dene Gintung iku jeneng panggonan utawa desa. Wadhuk kang mapan ing desa Gintung iku banjur nemahi dhadal lan sabanjure ngelebi lan nerak omah-omah sing mapan ing sangisore bendungan. Wis bisa dipesthekake omah-omah dadi rusak bosah-baseh, ajur mumur kagawa banjir bandhang. Malah sing nemahi tiwas luwih saka 100 wong. Durung maneh sing padha ilang lan kelangan sedulur, kanca, omah, lan bandha liya-liyane.

Pawarta kang kaya mangkono mau mesthi wae enggal sumebar ing saindhenging donya, ora mung ing tlatah Indonesia thok. Akeh sing padha trenyuh sabanjure padha melu tetelung, menehi barang-barang awujud sandhang, pangan, tenaga, lan wujud liyane. Durung entek anggone melu prihatin ing kedadeyan kasebut, wis kasusul maneh musibah kang padha ing tlatah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ing kana uga ana kedadeyan banjir bandhang lan lemah longsor. Penere ing dina Senen, tanggal 30 Maret 2009 kurang luwih jam setengah wolu esuk. Atusan omah rusak lan akeh bandhane warga sing katut kagawa banjir bandhang. Malah dikabarake uga ana sebageyan warga sing nemahi tiwas.

Musibah terus dumadi gonta-ganti saka papan siji lan sijine. Kaya-kayane ora ana entek-enteke. Apa pancen alame wis rusak tenan amarga dirusak dhewe dening manungsane? Yen pancen bener kang kaya mangkono, kudune manungsa kudu enggal eling marang tumindake, sing kerep-kerepe seneng nggawe rusak lan mung ngoyak senenge dhewe kanthi golek dhuwit saakeh-akehe. Bandha akeh mung cepet ilang nalika kena musibah.Bahasa Indonesianya:

BANJIR BANDANG

Tidak disangka sama sekali, ketika pemerintah sedang disibukkan menghadapi pemilu legislatif 9 April 2009, di wilayah Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten ada peristiwa banjir bandang karena jebolnya tanggul Situ Gintung. Peristiwa itu terjadi di hari Jumat tanggal 27 Maret 2009 di pagi hari, ketika orang-orang masih tertidur pulas. Kata situ itu mirip dengan kata waduk, yang selanjutnya dibendung. Sementara Gintung itu nama tempat atau desa. Waduk yang terletak di desa Gintung itu lalu mengalami jebol dan akhirnya membanjiri dan menerjang rumah-rumah yang terletak di bawah bendungan. Sudah bisa dipastikan rumah-rumah tersebut menjadi porak-poranda, hancur lebur terbawa banjir bandang. Bahkan yang tewas lebih dari 100 orang. Belum lagi yang hilang dan kehilangan saudara, teman, rumah, dan harta benda lainnya.

Berita seperti itu tentu saja segera menyebar ke seluruh dunia, tidak hanya terbatas di wilayah Indonesia. Banyak yang kemudian merasa simpati dan akhirnya ikut menolong, dengan memberi barang-barang seperti pakaian, bahan pangan, tenaga, dan bentuk lainnya. Belum habis ikut merasa prihatin atas peristiwa tersebut, sudah disusul musibah yang sama di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Di sana juga ada peristiwa banjir bandhang dan tanah longsor. Tepatnya di hari Senin, tanggal 30 Maret 2009 kurang lebih jam setengah delapan pagi. Ratusan rumah rusak dan banyak harta benda warga yang ikut terbawa banjir bandang. Bahkan dikabarkan juga ada sebagian warga yang ikut tewas.

Musibah terus terjadi berulang kali dari satu tempat ke tempat lain. Sepertinya tidak ada habis-habisnya. Apakah memang alamnya sudah rusak karena ulah manusianya? Jika memang benar demikian, seharusnya manusia cepat sadar terhadap tindakannya, yang sering suka membuat kerusakan dan memburu kesenangan pribadi dengan mencari uang sebanyak-banyaknya. Harta benda banyak akan cepat hilang jika terkena musibah.

Tidak ada komentar: