sawah


Naliko wayah esok, srengenge durung njedul. Manuk-manuk wes podo mbleber golek pangan ninggalake anake seng isih cilik-cilik. Manuk cilik kui mau podo teng cruit kanti pengarep-arep biyunge ndang bali gowo lolohan. Semono uga manungsa seng pada duwe pakaryan bakul wes menyang pasar. padha nggowo tenggok isi dagangan, mlaku karo pangarep-arep dagangane laris. muleh kari nggawa tenggok kosong karo lembaran rupiah.

Esok kui, Mbah Wongso mlaku menyang sawah gawa pacul di sampirke pundak tengen. tangan kiwane kethok ana tangane mawane, mawa seko udut lintingane dewe. klepas klepasklepus nikmati banget kebul udute turut dalan. Wektu kui Parjo lagi ngapu ono latar sek kebak godong pelem.
"Mruput Mabah! rindak sabin?"
"genah gawa pacul ngene, mosok arep lungo njagong" saure mbah Wongso sak kecekele.
Mbah Wongso sanajan wes tua isih seneng guyon, malah ana seng ngarani mbah Gaul.
"Panjenengan niku geh aneh kok mbah. mangekh nek kula mbeten aruh-aruh mangkeh di arani cah enom mbeten ngertos unggah-ungguh"
"wah bener Le! lah koe lagi nyapu?" Mbah Wongso takon
"mbeten Mbah, niki nembe dhahar" Parjo mbales mbah Wongso
"Malah mbales!! dhahar gundulmu di amputasi" guyon Mbah Wongso
wong loro banjur padha ngguyu.
Tekan sawah Mbah wongso banjur nyelehake pacule, banjur lungguh nyawang tandurane pari sinambi ngetekake udute.
sakwise entek udute, banjur Mbah Wongso ngadek mbabati suket ono sak pinggire tanduran pari. Sukete di klumpokake dinggo pakan wedhus.
Nalika jam songo esuk anake seng wadhon Suminah gawake sarapan lan wedang teh seng nasgitel (panas, legi lan kenthel). kringet wes dleweran weteng yo wes pating kluthuk.
"Pak! sarapan rumiyen"
"wah kepeneran, wetengku yo wes kluruk njaluk di isi" saur Mbah Wongso
"wau sakedengipun tindak kapurih dhahar rumiyen mbeten purun, lha sampun mateng sedanten"
"mangan ki paling enak nek wes luwe ngene kiyi!"
Mbah Wongso anggone dhahar katon dhokoh, nyenengake tenan di sawang. Mula ora mokal sanajan wes sepuh isih gagah. olahragane macul ora leren, dhahare yo akeh tenan. bar dhahar banjur njupuk benteran nasgitel, banjur nginting udut.
kesenengan seng keri kui jan-jane wes dilarang anake wadhon.
"Pak! mbok ses-ipun dipun kurangi! nek saget mbetensah udutke mawon"
rung ngansi omonge ramung ono wong 2 numpak motor marani mbah wongso lan anake.
"Pak badhe tanglet sinten engkah gadhah sabin niki?" pitakon wong loro kie mau
"kula!! wonten napa geh??"
"panjenengan sewa sabin niki sakeng sinten?"
" lah niki sabin kula! njenengan ampun pados perkara! kula tumbas sedoso taun kepengkeer, wonten sertifikatipun"
bajur wong loro lanang wadon mau podo ulat-ulatan gumun.
"Sabar rumiyen Mbah! sabin niki sabin kula, kula tumbas kaleh welas taun kepungkur. lajeng kulo tinggal merantau, sabin niki kula ken garap tiang seng garap rumiyen Prapto. kula padosi tiangipun sampun tilar donyan, mula kula tindak mriki."
riyen niki nggih sawah Prapto, nanging sampun kulo tumbas. njenengan ajeng apus-apus!!"
"mbeten mbah, saniki ngeten mawon. mbenjang kulo sowan wonten daleme simbah. nek jenengan ragu nyuwun di sekseni aparat desa, utawi sinten ke mawon engkang ngertos babakan niki."
Dino seng di pilih kanggo rembukan wes teka. neng omahe Mbah Wongso wes ono perangkat desa, pak RT, pak RW, uga ana ponakane seng polisi dinggo nyekel yen pancen ngapusi. let wektu ono mobil mlebu pekarangane Mbah Wongso banjur mudin wong papat seng loro seng nemoni mbah wongso ana sawah. seng loro gowo tas koper. saktekane jero omah wong loro seng ra di kenal mau bukak koper seng isine sertifikat lemah. wong loro mau pengacara seng ngerti babakan sertifikat. banjur wong-wong seng ana neng kono mau rembukan gayeng nganggo bahasa Indonesia. mbah Wongso ra dong apa seng di rebugke. sakwise rembug rampung banjur kabeh podo meneng.
"Pripun, Bu? Rak nggen kula ta sertipikat sing asli? Lha wong dituku nganggo dhuwit tenan, mbiyen tak rewangi adol sapi pirang-pirang arep diaku-aku, mesthi nggen kula sing asli," Mbah Wongso katon yakin banget.

"Ngeten nggih, Mbah. Niki pun disekseni saking bapak-bapak ingkang mangertos babagan niki, babagan sertifikat, tibakipun ingkang asli menika e...e..., gadhahan kula, Mbah!" pawongan wadon mau menehi keterangan.

"Pripun!!! Napa leres, Pak?" wong-wong sing pada rembugan nganggo bahasa Indonesia mau padha manthuk alon.
Nanging kanggona Mbah Wongso kaya disamber nggelap.

"Pak!!! Eling, Pak! Pak..." Suminah mbengok-mbengok amarga bapake semaput.

BANJIR BANDHANGBANJIR BANDHANG

Ora kanyana babar blas, nalika pamarintah lagi repot ngadhepi pemilu legislatif 9 April 2009, ing tlatah Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten ana kedadeyan banjir bandhang amarga dhadhale bendungan Situ Gintung. Dumadine ing dina Jemuwah tanggal 27 Maret 2009 ing wayah esuk, nalika wong-wong isih padha turu. Tembung situ iku saemper karo tembung wadhuk, kang sabanjure dibendung. Dene Gintung iku jeneng panggonan utawa desa. Wadhuk kang mapan ing desa Gintung iku banjur nemahi dhadal lan sabanjure ngelebi lan nerak omah-omah sing mapan ing sangisore bendungan. Wis bisa dipesthekake omah-omah dadi rusak bosah-baseh, ajur mumur kagawa banjir bandhang. Malah sing nemahi tiwas luwih saka 100 wong. Durung maneh sing padha ilang lan kelangan sedulur, kanca, omah, lan bandha liya-liyane.

Pawarta kang kaya mangkono mau mesthi wae enggal sumebar ing saindhenging donya, ora mung ing tlatah Indonesia thok. Akeh sing padha trenyuh sabanjure padha melu tetelung, menehi barang-barang awujud sandhang, pangan, tenaga, lan wujud liyane. Durung entek anggone melu prihatin ing kedadeyan kasebut, wis kasusul maneh musibah kang padha ing tlatah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ing kana uga ana kedadeyan banjir bandhang lan lemah longsor. Penere ing dina Senen, tanggal 30 Maret 2009 kurang luwih jam setengah wolu esuk. Atusan omah rusak lan akeh bandhane warga sing katut kagawa banjir bandhang. Malah dikabarake uga ana sebageyan warga sing nemahi tiwas.

Musibah terus dumadi gonta-ganti saka papan siji lan sijine. Kaya-kayane ora ana entek-enteke. Apa pancen alame wis rusak tenan amarga dirusak dhewe dening manungsane? Yen pancen bener kang kaya mangkono, kudune manungsa kudu enggal eling marang tumindake, sing kerep-kerepe seneng nggawe rusak lan mung ngoyak senenge dhewe kanthi golek dhuwit saakeh-akehe. Bandha akeh mung cepet ilang nalika kena musibah.Bahasa Indonesianya:

BANJIR BANDANG

Tidak disangka sama sekali, ketika pemerintah sedang disibukkan menghadapi pemilu legislatif 9 April 2009, di wilayah Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten ada peristiwa banjir bandang karena jebolnya tanggul Situ Gintung. Peristiwa itu terjadi di hari Jumat tanggal 27 Maret 2009 di pagi hari, ketika orang-orang masih tertidur pulas. Kata situ itu mirip dengan kata waduk, yang selanjutnya dibendung. Sementara Gintung itu nama tempat atau desa. Waduk yang terletak di desa Gintung itu lalu mengalami jebol dan akhirnya membanjiri dan menerjang rumah-rumah yang terletak di bawah bendungan. Sudah bisa dipastikan rumah-rumah tersebut menjadi porak-poranda, hancur lebur terbawa banjir bandang. Bahkan yang tewas lebih dari 100 orang. Belum lagi yang hilang dan kehilangan saudara, teman, rumah, dan harta benda lainnya.

Berita seperti itu tentu saja segera menyebar ke seluruh dunia, tidak hanya terbatas di wilayah Indonesia. Banyak yang kemudian merasa simpati dan akhirnya ikut menolong, dengan memberi barang-barang seperti pakaian, bahan pangan, tenaga, dan bentuk lainnya. Belum habis ikut merasa prihatin atas peristiwa tersebut, sudah disusul musibah yang sama di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Di sana juga ada peristiwa banjir bandhang dan tanah longsor. Tepatnya di hari Senin, tanggal 30 Maret 2009 kurang lebih jam setengah delapan pagi. Ratusan rumah rusak dan banyak harta benda warga yang ikut terbawa banjir bandang. Bahkan dikabarkan juga ada sebagian warga yang ikut tewas.

Musibah terus terjadi berulang kali dari satu tempat ke tempat lain. Sepertinya tidak ada habis-habisnya. Apakah memang alamnya sudah rusak karena ulah manusianya? Jika memang benar demikian, seharusnya manusia cepat sadar terhadap tindakannya, yang sering suka membuat kerusakan dan memburu kesenangan pribadi dengan mencari uang sebanyak-banyaknya. Harta benda banyak akan cepat hilang jika terkena musibah.

NGADHEPI PILIHAN PRESIDEN LAN WAKILE


Sedhela maneh, kurang luwih rong sasi maneh, pase ing tanggal 8 Juli 2009, yen ora diundur, arep dianakake pilihan presiden Indonesia lan wakile. Kabeh rakyat Indonesia sing nduweni hak milih udakara wong 170-an yuta diajab bisa melu urun rembug supaya pilihan presiden kasebut lancar. Pancen panjaluk saka pamarintah mau prasaja wae, aja kaya nalika nganakake pilihan legislatif sesasi kepungkur yaiku ing tanggal 9 April 2009 kang tundhone rada kisruh, awit tinemu akeh rakyat sing ora bisa milih wakile amarga ora ana jenenge ing daftar pilihan tetap (DPT).

Nganti tekan saiki pamarintah dhewe liwat Komisi Pemilihan Umum (KPU) isih ngowahi DPT supaya rakyat sing wingi durung bisa nyenthang bisa milih ing wektu sesuk. Dene calon presiden lan wakil presiden sing wis cetha ngajokake yaiku Yusuf Kalla dan Wiranto kang diusung dening Partai Golkar lan Partai Hanura. Dene Partai Demokrat sing arep ngusung SBY dadi presiden durung ngumumake kanthi resmi. Semono uga Partai PDI-P kang arep ngajokake Megawati Soekarnoputri minangka presiden uga durung resmi ngumumake. Kekarone isih durung cetha arep padha nggadheng wakil presidene sapa.

Kanggone rakyat, sapa sing arep nyalonake lan dadi presiden ora dadi masalah. Sing cetha, pengarep-arepe rakyat, bisaa presiden lan wakile sing kepilih besuk bisa mbuktekake apa sing dadi programe marang rakyat. Aja mung obral janji nalika kampanye thok. Sawise kuwi lali lan mung mburu panguwasa kanggo kelompok lan pribadine. Yen mung kaya ngono sing dadi kasunyatan, rakyat mung bakal cilaka maneh, ora tambah makmur ning suwalike mung tambah sengsara.di bawah ini bahasa indonesianya:

Pemilihan Presiden dan Wakilnya
Sebentar lagi, kurang lebih 2 bulan ke depan, tepatnya tanggal 8 Juli 2009, jika tidak diundur, akan dilaksanakan pemilihan presiden Indonesia dan wakilnya. Seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih sekitar 170-an juta orang yang diharapkan bisa ikut berpartisipasi agar pemilihan presiden tersebut sukses. Memang harapan pemerintah tersebut cukup sederhana saja, jangan sampai seperti ketika dalam pemilu legislatif sebulan lalu yakni di tanggal 9 April 2009 yang akhirnya agak kisruh, sebab banyak ditemukan banyak rakyat yang mempunyai hak pilih tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).

Hingga saat ini pemerintah sendiri lewat Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih membenahi DPT agar rakyat yang kemarin tidak bisa ikut mencentang, di pemilihan besok bisa ikut memilih. Sementara calon presiden dan wakil presiden yang telah jelas mencalonkan diri yaitu Yusuf Kalla dan Wiranto yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Hanura. Sementara Partai Demokrat yang akan mengusung SBY jadi presiden belum mengumumkan secara resmi. Begitu pula Partai PDI-P yang akan mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden juga belum resmi mengumumkannya. Keduanya masih belum jelas akan menggandeng masing-masing wakil presidennya siapa.

Bagi rakyat, tidak penting siapakah calon dan yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Yang jelas, harapan rakyat, semoga presiden dan wakil presiden yang terpilih bisa membuktikan janji-janjinya sesuai dengan program yang dikampanyekan. Jangan sampai hanya obral janji ketika saat kampanye saja. Setelah itu lupa dan hanya memburu kekuasaan demi kelompok dan pribadinya sendiri. Jika hanya itu yang menjadi kenyataan, rakyat hanya akan kecewa lagi, rakyat tidak akan tambah sejahtera tetapi sebaliknya akan bertambah sengsara.

Laku Budi Utomo (jawa)

itudúh : # 1
Ålå lan bêcík iku dumunúng ånå awaké dhéwé, mélík nggéndhóng lali, ngundhúh wóhíng pakarti.

Pitudúh : # 2
Síng såpå lali marang kabêcikan liyan, iku kåyå kéwan.

Pitudúh : # 3
Ajiníng dhiri iku dumunúng ånå ing lathi lan budi.

Pitudúh : # 4
Yitnå yuwånå, lénå kênå.

Pitudúh : # 5
Ålå kêtårå, bêcík kêtitík.

Pitudúh : # 6
Klabang iku wisané ånå ing capité.
Kålåjêngkíng wisané múng ånå pucúk buntút (êntúp).
Yèn ulå mung dumunúng ånå untuné ulå kang duwé wiså.
Nangíng yèn durjånå wisané dumunúng ånå ing sakujúr badan.

Pitudúh : # 7
Rawé-rawé rantas, malang-malang putúng.

Pitudúh : # 8
Mumpúng ênóm ngudiyå laku utåmå.

Pitudúh : # 9
Síng prasåjå, pêrcåyå marang dhiri pribadi.

Pitudúh : # 10
Ngèlmu pari, såyå isi såyå tumungkúl.

Pitudúh : # 11
Wóng mati iku bandhané ora digåwå.

Pitudúh : # 12
Wóng iku kudu ngudi kabêcikan, jalaran kabêcikan iku sanguníng uríp.

Pitudúh : # 13
Wóng kang ora gêlêm ngudi kabêcikan iku prasasat sétan.

Pitudúh : # 14
Wóng linuwíh iku ambêg wêlasan lan sugíh pangapurå.

Pitudúh : # 15
Pêrang tumrap awaké dhéwé iku pambudidåyå murih bisa mèpèr håwå nêpsu.

Pitudúh : # 16
Ngèlmu iku kêlakóné kanthi laku, sênajan akèh ngèlmuné lamún ora ditangkaraké lan ora digunakaké, ngèlmu iku tanpå gunå.

Pitudúh : # 17
Turutên pituturé wóng tuwå.

Pitudúh : # 18
Wóng kang ora wêrúh tåtåkråmå udånagårå (unggah-ungguh), iku pådhå karo ora biså ngrasakaké råså nêm warnå (lêgi, kêcút, asín, pêdhês, sêpêt, lan pait).

Pitudúh : # 19
Wóng pintêr nangíng ålå tumindaké, sênêngé karo wóng ålå.

Pitudúh : # 20
Wóng linuwíh iku kudu biså ngêpèk ati lan ngêpénakaké atiné liyan. Yèn kumpúl karo mitrå kudu biså ngêtrapaké têmbúng kang manís kang pêdhês, sêpêt,bisa gawé sênêngíng ati. Yèn kumpúl pandhitå kudu biså ngómóngaké têmbúng kang bêcík. Yèn ånå sangarêpíng mungsúh kudu biså ngatónaké kuwåså pangaribåwå kaluwihané.

Wêwalêr : # 21
Åjå panastèn lan åjå sênêng gawé gêndrå, jalaran gawé gêndrå iku sipatíng dhêmít.

Wêwalêr : # 22
Åjå sênêng yèn dèn alêm, åjå sêngit yèn dèn cacad.

Wêwalêr : # 23
Åjå lali piwulang bêcík.kaserat saking (ki-demang.com)

KEPEMIMPINAN YANG BERSINERGIS ANTARA TUNTUTAN ALLAH DAN KEBUTUHAN UMAT

Dunia sedang mengalami resesi dan krisis kepemimpinan. Banyak orang yang berpotensi dan memenuhi kriteria sebagai pemimpin justru tidak memimpin, disisi lain banyak yang ingin menjadi pemimpin tetapi tidak dapat memenuhi kriteria kepemimpinan. Dengan demikian masalah sebenarnya adalah kadang-kadang kita tidak sedang dipimpin oleh pemimpin yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena dunia sedang kehilangan figur pemimpin serta orang-orang yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang memadai. Permasalahan akan semakin mencapai titik klimaks apabila diperhadapkan pada tuntutan ganda: memenuhi kriteria kepemimpinan menurut perspektif Allah sambil memuaskan kebutuhan umat menurut konteksnya (masyarakat).

Perspektif yang salah:
Beberapa paham yang salah berkaitan dengan ilmu kepemimpinan adalah: Pertama, Pemimpin dilahirkan dari kandungan. Artinya, ada asumsi dari masyarakat bahwa seseorang yang berasal dari “gen unggul” (keturunan pemimpin besar) pasti akan menjadi pemimpin besar juga. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ia sedang mewarisi kharisma dari orang tuanya. Jadi ketika ia memimpin, orang-orang lebih terfokus ke gaya kepemimpinan sang bapak. Kedua, Pemimpin dibentuk dari lingkungan. Artinya, muncul pemahaman lain bahwa pada kondisi-kondisi tertentu ada pemimpin yang bisa dilahirkan oleh karena bentukan alam. Misalnya dalam kelompok bermain anak-anak akan muncul seorang yang bisa mengatur teman-teman sepermainannya. Memang ada contoh dari Alkitab tentang Yefta yang dibentuk dan diangkat menjadi pemimpin karena faktor lingkungan; tetapi kepemimpinan seperti ini lebih bersifat kasuistik dan tidak dapat diberlakukan sebagai pola umum. Ketiga, Pemimpin karena posisi. Konsep seperti ini biasanya dipahami dalam konteks perusahaan keluarga. Seorang anggota keluarga akan menempati posisi strategis dalam kepemimpinan walaupun ia tidak memiliki kompetensi dan kemampuan kepemimpinan. Keempat, Pemimpin karena kekuasaan. Di tempat-tempat tertentu masih berlangsung pola kepemimpinan seperti ini, terutama pemerintahan kerajaan. Artinya, seseorang secara otomatis akan menjadi pemimpin ketika tampuk tahta pemerintahan diwariskan kepadanya.

Prinsip umum Kepemimpinan

Memiliki kompas di kepala
Seorang pemimpin seharusnya tau ke arah mana ia akan mengarahkan orang yang sedang dipimpin. Pemimpin seharusnya tidak mengikuti kerumunan orang tetapi justru harus diikuti oleh kerumunan orang. Dalam hal ini pemimpin haruslah seorang yang memiliki visi (fokus tujuan) dan misi yang dijabarkan dalam program kerja. Tepatlah pepatah lama yang berkata: “untuk tidak sampai kemana-mana, ikutilah kerumunan orang”. Sayangnya ada banyak pemimpin yang justru hanya mengikuti kerumunan orang. Saat ini diperlukan pemimpin yang justru diikuti oleh kerumunan orang.

Memiliki magnet di hati
Untuk diakui sebagai pemimpin kadang-kadang ada orang yang bersifat arogan. Dengan harapan arogansinya itu akan melanggengkan kepemimpinannya. Contoh sederhana muncul dalam “Sitkom OB” yang dimainkan oleh pak Taka sebagai manager HRD. Tentu saja pola kepemimpinan seperti ini sama saja sedang menyulut “bom waktu”. Dunia sekarang sedang membutuhkan pemimpinan yang menjalankan kepemimpinannya dengan pengaruh. Artinya kepemimpinan yang didasarkan pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dengan demikian ia sedang meletakkan magnet dalam dirinya sehingga kerumunan orang akan tertarik untuk ikut dengannya.

Memiliki pola pikir yang siap dibentuk
Dunia terus berubah dan yang bersifat kekal di dunia ini hanyalah perubahan. Demikian juga seharusnya dengan seorang pemimpin. Ia haruslah seorang yang siap untuk diproses sedemikian rupa. Tidak ada hasil yang baik apabila dikerjakan dengan instan. Dalam hal ini seorang pemimpin haruslah seorang seorang yang dengan rela membuka pola pikirnya untuk melewati proses pembentukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemimpin pun adalah manusia yang memiliki keterbatasan ilmu, pemahaman dan bahkan pengalaman. Oleh sebab itu syarat penting dari seorang pemimpin adalah keterbukaan dan kesediaan untuk melewati proses.

Tuntutan Allah bagi Pemimpin (Teladan Ezra)
Rasul Paulus kepada jemaat di Roma meminta agar tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah (Roma 13:1). Dengan tegas rasul Paulus meletakkan peran dan posisi pemerintah sebagai hamba Allah untuk kebaikan umat (ay. 4). Idealnya; pemerintah adalah pemimpin yang baik dan pemimpin juga merupakan pemerintah yang bijaksana. Nyata dengan jelas bahwa ternyata pemimpin itu bukan saja hanya merupakan orang yang memiliki kemampuan kepemimpinan tetapi sekaligus juga menjadi Allat yang efektif bagi Allah. Dengan perkataan lain, pemimpin seharusnya ada pada tahapan memuaskan hati Allah dengan pola kepemimpinan yang dijalankannya. Dalam hal ini ada tanggung jawab vertikal kepada Tuhan, Sang Pemberi kesempatan memimpin. Beberapa kriteria pemimpin yang dikehendaki Tuhan nyata dalam teladan Ezra ketika ia memimpin umat untuk memulihkan kehormatan Israel setelah masa pembuangan. Keteladanan Ezra dapat dilihat dari beberapa sikap hidupnya.

Berpola Hidup Benar (Ezra 7:6, 10)
Dua ayat (6 dan 10) mewakili keseluruhan gaya hidup Ezra. Ia adalah seorang yang ahli dalam kitab, mahir dalam Taurat Musa, rajin meneliti Taurat tersebut dan mengaktualisasikan secara praktis dalam hidupnya, serta mengimpartasikan itu kepada seluruh umat. Firman Tuhan begitu melekatnya dalam diri Ezra sehingga, setiap desahan nafasnya, untaian katanya, dan jejak kakinya membekaskan Firman Allah. Kita sedang kehilangan gambaran pemimpin seperti ini, sebab kadang-kadang kita memiliki pemimpin yang hanya berupaya menjaga citra dirinya saja.

Bergantung pada Tuhan (Ezra 8:21)
Banyak bagian dalam kitab Ezra yang dapat diajukan sebagai bukti kesungguhan Ezra dalam memohon pertolongan Tuhan untuk memimpin umat Israel yang sudah bermental budak. Pasal 8:21 memberikan penegasan kepada kita tentang kesungguhan Ezra untuk memohon pertolongan Tuhan sekaligus menjadi bukti bahwa tanpa tangan Tuhan sudah pasti Ezra tidak akan mengambil resiko untuk menjadi pemimpin umat. Ezra sedang ada dalam perjalanan bersejarah yang keberhasilannya menjadi tolak ukur pulihnya status kebangsaan orang Israel. Oleh karena itu, ia mengambil sikap untuk memaklumkan puasa dan merendahkan diri dihadapan Tuhan Allah sehingga Tuhan memberikan keamanan untuk mereka (ay. 21). Nilai pentingnya disini adalah kesuksesan memimpin ditentukan bukan oleh pertimbangan melainkan pada kepekaan dengan hati Tuhan

Berintegritas dalam segala hal (Ezra 8:24-30)
Kata kunci disini adalah kejujuran, dan Ezra memberikan teladan yang baik dalam hal ini. Dalam perjalanan pulang ke Yerusalem yang ditempuh selama 4 bulan, Ezra dan rombongannya membawa serta pemberian dari raja, para penasihat, para pembesar serta semua orang Israel yang tertinggal. Pemberian tersebut berupa emas seberat kurang lebih 3.410 Kg dan perak seberat kurang lebih 25.500 Kg, yang apabila dirupiahkan tentu saja menghasilkan nilai yang fantastis untuk dikorupsi atau paling tidak digelapkan. Tetapi semua pemberian tersebut tiba dengan selamat sampai di Yerusalem. Kepemimpinan berkaitan erat dengan “rasa percaya”. Apabila seseorang sudah tidak di percaya, maka janganlah berharap untuk dipilih menjadi pemimpin.

Tuntutan Umat bagi Pemimpin
Ungkapan lama yang berkaitan dengan memilih pemimpin adalah “jangan membeli kucing dalam karung”. Artinya adalah butuh pengenalan yang dalam untuk sampai dititik keputusan menentukan apakah seseorang layak menjadi pemimpin atau tidak. Ada banyak hal yang layak dipertimbangkan dalam memilih seorang pemimpin dan tentu saja umat ingin dipimpin oleh seorang yang benar-benar mampu untuk mengembangkan kepemimpinan. Beberapa kebutuhan mendesak dari umat terhadap seorang pemimpin adalah:
1. Karakter
2. Komitmen
3. Kompetensi
4. Kreatifitas
5. Komunikasi
6. Keberanian
7. Kerelaan

Kepemimpinan yang Sinergis:
1. Percaya diri tapi tidak merasa bahwa dirinya sudah cukup
2. Bersemangat tapi tidak mementingkan ide dirinya sendiri
3. Teguh dan Tegas tetapi tidak keras kepala
4. Bijaksana tapi tidak penakut/pemalu
5. Serius tapi tidak pemurung
6. Loyal tapi tidak terkurung dalam satu aliran saja
7. Tidak tergoyahkan tapi bukan tidak dapat bergerak
8. Perasa tapi tidak mudah tersinggung
9. Peka tapi tidak mudah berprasangka
10. Berhati-hati tapi tidak perfeksionis
11. Disiplin tapi tidak penuntut
12. Murah hati tapi tidak mudah tertipu
13. Lembut tapi tidak lemah
14. Memiliki rasa humor tapi bukan humor murahan
15. Ramah tapi tidak tanpa wibawa
16. Suci tapi tidak munafik
17. Pandai menilai tapi tidak pengkritik
18. Progresif tapi tidak sok
19. Komunikator tapi tidak “pencari muka”
20. motivator tapi tidak “egosentrisme”

Ungkapan lama berkata: “tidak ada gading yang tak retak” menunjukan bahwa manusia adalah makluk yang tidak sempurna, tetapi bukan berarti manusia yang menjadi pemimpin membiarkan dirinya untuk terus-menerus menjadi tidak sempurna dalam kepemimpinan. Jadilah seperti rasul Paulus yang terus menerus memacu dirinya sedemikian rupa dengan cara: … melupakan apa yang telah dibelakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah … (Filipi 3:13-14). Jadilah pemimpin yang baik dalam banyak hal.